Home » Privacy

Privacyverklaring Toko Barang
25 april 2019
Uw privacy is voor Toko Barang van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de
relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming Dit betekent dat wij:

 

 • Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij uw persoonlijke gegevens
  verwerken, via deze privacyverklaring;
 • Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die
  nodig zijn voor onze doeleinden;
 • Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke
  gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
 • Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te
  beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die
  persoonsgegevens voor ons verwerken;
 • Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering
  van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.

 

Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In
deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de webwinkel www.tokobarang.nl
allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.
Als u vragen heeft of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op
met Toko Barang.
Verzenden van nieuwsbrieven
Wij hebben een nieuwsbrief en u wordt alleen met uw toestemming toegevoegd aan
de lijst van abonnees. In de nieuwsbrief leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze
producten en diensten.
Hiervoor gebruiken wij uw NAW-gegevens, telefoonnummer, geboortedatum,
betalingsgegevens, factuuradres, nickname, geslacht en e-mailadres. Dit doen wij op
basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat u het abonnement
opzegt.
Het abonnement op de nieuwsbrief kunt u op ieder moment opzeggen. Iedere
nieuwsbrief bevat een afmeldlink.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde
persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.
Afhandelen bestelling
Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze
netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze
bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie
over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij.
Hiervoor gebruiken wij uw factuuradres, nickname, geslacht, geboortedatum, emailadres,
betalingsgegevens, telefoonnummer en NAW-gegevens. Dit doen wij op
basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot uw bestelling is afgerond.
Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale
bewaarplicht.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde
persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.
Uw account
Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel moet u zich eerst registreren. U moet
dan informatie over uzelf opgeven en een gebruikersnaam kiezen. Daarmee maken wij
een account, waarop u kunt inloggen met die gebruikersnaam en een zelfgekozen
wachtwoord.
Hiervoor gebruiken wij uw e-mailadres, geslacht, geboortedatum, nickname,
telefoonnummer, NAW-gegevens, factuuradres en betalingsgegevens. Dit doen wij op
basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie tot u het account opheft.
Wij bewaren deze informatie zodat u ze niet steeds opnieuw in hoeft te vullen en
zodat we u makkelijker kunnen benaderen als dat nodig is bij de webwinkel. U kunt via
uw account informatie aanpassen wanneer u dat wilt.
Verstrekken aan derden
Wij werken met bepaalde bedrijven samen, die uw hierboven genoemde
persoonsgegevens van ons kunnen ontvangen.
Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.
Hiervoor gebruiken wij uw betalingsgegevens, geboortedatum, NAW-gegevens,
nickname, e-mailadres, factuuradres, telefoonnummer en geslacht. Dit doen wij op
basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u
tevreden bent met onze reactie.
Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten.
Dit doen wij:

 

 • per e-mail
 • via social media

 

U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. Elke e-mail bevat een
afmeldlink. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken. Via uw account kunt u
dit ook doorgeven.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten
te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere
bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de
politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).
Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te
beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

 

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam
  en wachtwoord

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze webwinkel wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring
aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe
versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan uw door te geven.
Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u
altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:

 

 • Recht op inzage: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u
  verwerken, in te zien;
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht de persoonsgegevens die wij van u
  verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Recht van bezwaar: u kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw
  persoonsgegevens en tegen direct marketing;
 • Recht op verwijdering: u kunt ons verzoeken uw persoonsgegevens te
  verwijderen;
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is,
  heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken te laten
  overdragen naar een derde partij;
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kunt u verzoeken
  om het verwerken van uw persoonsgegevens (al dan niet tijdelijk) te beperken
  wat betekent dat wij minder gegevens van u verwerken.

 

Bij uw verzoek kunnen wij u vragen om u te identificeren door het meesturen van een
geldig legitimatiebewijs, om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent aan wie
de persoonsgegevens toebehoren. Belangrijk is dat u hierbij uw BSN en pasfoto
afschermt.
Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan
echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten
van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen,
zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.
Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een
e-mail sturen naar info@tokobarang.nl. Wij pakken elke klacht intern op en
communiceren dit verder met u.
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een
klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.
Contactgegevens
Toko Barang
Geemansweer 10
3371RE Hardinxveld-Giessendam
info@tokobarang.nl
0624878406